Pytania i odpowiedzi dotyczące programy "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)

Blog » Pytania i odpowiedzi dotyczące programy "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)

 1. Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?
  • Osoby w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich) które nie były:
   1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
   3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  • Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
   1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
   2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania).
  • UWAGA! Przez pięć lat od zakupu mieszkania w programie MDM nie można go wynajmować, ani sprzedać, pod groźbą utraty dopłaty.
 2. Na czym polega program MDM?
  Polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. O kredyty z dopłatą można się ubiegać przez pięć lat - od 2014 do 2018 roku.
 3. Jakiego typu mieszkania będą objęte programem "MDM"?
  Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper).
 4. Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?
  Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania z rynku pierwotnego, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego,
  2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.
   Program wprowadza też limity cen mieszkań za metr kwadratowy, które nie mogą zostać przekroczone, by nieruchomość kwalifikowała się do dopłaty. Dla województwa wielkopolskiego limit na IV kwartał 2015 roku wynosi - 4 203,10 zł/m2.
 5.  Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?
  Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:
  1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
  2. w złotówkach,
  3. na okres co najmniej 15 lat,
  4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6.  Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?
  Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako iloczyn powierzchni wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań. Dla regionu miasta Jarocina kwota ta wynosi: 3482,40 zł/m2.
 7.  Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?
  Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla młodych", którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.
 8. Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt będzie można skorzystać z programu "Mieszkanie dla Młodych"?
  Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków.
 9. Jak będzie wyglądać procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?
  Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt należy złożyć w wybranym przez siebie banku (lub bankach). Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nie posiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
  • pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
  • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Przy ubieganiu się o zwiększone dofinansowanie związane z wychowywaniem dziecka/dzieci również będzie konieczne udokumentowanie tego faktu. Następnie bank przesyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i po podpisaniu przez nabywcę umowy kredytowej wnioskowane środki przelewane są na rachunek banku.
 10.  Zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu „Mieszkanie dla młodych”, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.
Facebook